Reklamace


Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně případné záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny:

ER FASHION Most,s.r.o., Ke Skomelnu 608, 338 28 Radnice
nebo písemně na e-mailové adrese: info@vibratory-online.cz


Při reklamaci je kupující povinen jednoznačně označit reklamované zboží, uvést číslo objednávky, popsat vady zboží a upřesnit požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zároveň je kupující povinen odeslat reklamované zboží, opatřené proti jeho poškození, na adresu provozovny prodávajícího, a to kompletní, včetně veškerého příslušenství a s kopií dodacího listu.

Prodávající kupujícímu bezodkladně vydá potvrzení (například zasláním na uvedený email) o datu a způsobu uplatnění reklamace a požadovaném způsobu jejího vyřízení. O výsledku reklamačního řízení bude kupující vyrozuměn písemně e-mailem.

Prodávající kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dní ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30-ti dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou.

O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. Po uplynutí 30-ti denní lhůty pro vyřízení reklamace v případě, že reklamace vyřízena nebyla, se má za to, že vada na věci skutečně existovala. Při překročení 30-ti denní lhůty k vyřízení reklamace má kupující právo na výměnu věci za novou nebo od smlouvy odstoupit - volba je na kupujícím.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě zjevně neoprávněné reklamace (pokud se jedná o zjevně šikanózní postup kupujícího) nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.


Do záruční opravy nebude přijato

  • Zboží poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci.
  • Zboží mechanicky poškozené (roztržené, poškrábané atd.).
  • Zboží poškozené při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí).
  • Zboží poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží.
  • Zboží poškozené nesprávným zacházením.
Načítám...